Cập nhật Phục Trang và thần binh 8/3/2016
Skin Pacific Rim
Phục Trang Bắc Cực
Skin Tinh Hà
Thần Khí Pháo Từ
Thần Khí Súng U Linh